Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii

 

Do dnia 25 kwietnia 2021r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z2021r. poz.162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu: Działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

 

Do dnia 25 kwietnia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych
i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. ) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z2010r. poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

2) Działalności obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym, w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób

3) ich organizowania bez udziału publiczności.

 

Okoliczności, o których mowa potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski

DSCN00577 listopada na strzelnicy pneumatycznej przy ul. Polnej 8 w Bogatyni odbył się Niepodległościowy Turniej Strzelecki. Organizatorem zawodów był Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Bogatyni oraz Sekcja Strzelectwa Sportowego. Strzelcy rywalizowali w dwóch kategoriach: karabin pneumatyczny i pistolet pneumatyczny. Honorowym gościem turnieju był Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Pan Wojciech Dobrołowicz, który uroczyście przywitał zgromadzonych uczestników i rozpoczął rywalizację oddając jako pierwszy celny strzał. Głównym sędzią zawodów był Pan Zdzisław Strzykała – opiekun sekcji. Organizatorzy przygotowali puchary, dyplomy i drobne upominki, które zostały przypisane w poszczególnych grupach:


Karabin pneumatyczny – Kobiety
Miejsce I – Ewa Cendrowska
Miejsce II – Wiktoria Roman
Miejsce III – Agata Prawelska
Karabin pneumatyczny – Mężczyźni
Miejsce I – Andrzej Szreder
Miejsce II – Mirosław Roman
Miejsce III – Andrzej Prawelski
Pistolet pneumatyczny – Kobiety
Miejsce I – Joanna Workun
Miejsce II – Ewa Cendrowska
Miejsce III – Grażyna Szantyka
Pistolet pneumatyczny – Mężczyźni
Miejsce I – Andrzej Szreder
Miejsce II – Daniel Workun
Miejsce III – Andrzej Prawelski
Karabin pneumatyczny – młodzież szkolna – Dziewczęta
Miejsce I – Patrycja Walendykiewicz
Miejsce II – Ew Cendrowska
Miejsce III – Wiktoria Roman
Karabin pneumatyczny – młodzież szkolna – Chłopcy
Miejsce I – Piotr Śliwiński
Miejsce II – Karol Gorczyca
Miejsce III – Michał Workun
Najcelniej strzelającymi weteranami zostali
Panowie Jan Sinkuć (91 pkt) i Kazimierz Wąsicki (83 pkt)
Dodatkową konkurencją rozegraną podczas turnieju był „Złoty Strzał Niepodległości” – tryumfowali w nim Pani Dorota Bojakowska i Pan Daniel Workun.
Zawody rozegrane zostały w podwyższonym rygorze sanitarnym – bez udziału publiczności. Końcowa punktacja przedstawiała się następująco:
Karabin pneumatyczny – Kobiety
M 1 – Ewa Cendrowska 91pkt.
M 2 – Wiktoria Roman 91 pkt
M 3 – Agata Prawelska 86 pkt
M 4 – Hanna Madul 85 pkt
M 5 – Joanna Workun 85 pkt
M 6 – Grażyna Szantyka 83 pkt
M 7 – Wiesław Kisiel-Smółka 78 pkt
M 8 – Dorota Bojakowska 76 pkt
M 9 – Katarzyna Kociubińska – 17pkt
Karabin pneumatyczny – Mężczyźni
M 1 – Andrzej Szreder 82 pkt
M 2 – Mirosław Roman 81 pkt
M 3 – Andrzej Prawelski 77 pkt
M 4 – Daniel Workun 75 pkt
M 5 – Piotr Śliwiński 75 pkt
M 6 – Dominik Gorczyca 75 pkt
M 7 – Rafał Konieczny 74 pkt
Pistolet pneumatyczny – Kobiety
M 1 – Joanna Workun 79 pkt
M 2 – Ewa Cendrowska 58 pkt
M 3 – Grażyna Szantyka 29 pkt
M 4 – Grażyna Kociubińska 27 pklt
M 5 – Dorota Bojakowska 21 pkt
Pistolet pneumatyczny – Mężczyźni
M1 – Andrzej Szreder 82 pkt
M2 – Daniel Workun 78 pkt
M3 – Andrzej Prawelski 77 pkt
M 4 – Rafał Konieczny 76 pkt
M 5 – Dominik Gorczyca 73 pkt
M 6 - Piotr Śliwiński 27 pkt
Karabin pneumatyczny – młodzież szkolna – Dziewczęta
M 1 – Patrycja Walendykiewicz 98 pkt
M 2 – Ew Cendrowska 87 pkt
M 3 – Wiktoria Roman 86 pkt
M4 – Agata Prawelska 79 pkt
Karabin pneumatyczny – młodzież szkolna – Chłopcy
M 1 – Piotr Śliwiński 88 pkt
M 2– Karol Gorczyca 85 pkt
M 3 – Michał Workun 76 pkt