Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii

 

Do dnia 18 kwietnia 2021r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z2021r. poz.162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

 

Działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Do dnia 18 kwietnia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych
i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. ) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z2010r. poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Okoliczności, o których mowa  potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową
o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski

IMG 20201123 WA0002W sobotę, 21 listopada br. na hali przy ul. Sportowej 8, odbyły się zawody crossfit, zorganizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni.


Zawodnicy mieli do pokonania 10 stacji:
-wiosłowanie na ergometrze, przysiad, pompka, burpee z przeskokiem przez skrzynię, kettlebell z piłką, wyciskanie sztangi nad głowę, wykroki z piłką, bieg z piłką, przysiad z wyrzutem piłki, podciąganie na drążku.

Zawody rozegrane zostały w dwóch kategoriach: kobiety open i mężczyźni open.
Ostatecznie zwycięzcami zostali:
Kategoria open kobiety:
1 miejsce – Ada Bachniak
2 miejsce - Marta Kowalczyk
Kategoria open mężczyźni:
1 miejsce – Tomasz Burgiel
2 miejsce – Jarosław Jukowski
3 miejsce – Mateusz Kuchciak
4 miejsce – Mirosław Zieleniewski
5 miejsce – Daniel JanasDSCN4131
Zawodnicy, którzy uplasowali się na miejscach 1-5, otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za przybycie i udział w zawodach w przyjaznej atmosferze, kibicując sobie nawzajem.
Podziękowania również dla sędziów, Kamila Kozłowskiego i Radosława Legeżyńskiego, za pomoc w przeprowadzeniu zawodów oraz dla obsługi medycznej, która czuwała nad bezpieczeństwem zawodników.